تجربه برگزاری صدها مجلس موفق با کادراجرایی تحصیلکرده وخوش ذوق موسسه همراه با تجربه طعم خوب غذاها و کیفیت خدمات ارایه شده ، این موسسه رابه میزبانی مطمئن وامن برای لذت بردن ازاوقات خوش باهم بودن درمراسم های مختلف تبدیل کرده است ، اماتداوم این موفقیت درکسب رضایت مشتریان ، همواره اجرای یک سیستم مدیریتی قدرتمند وکارآمد رامی طلبد ازآنجاکه حفظ رضایتمندی مشتریان چالشی مهم برای مجموعه های بزرگ همچون تشریفات وخدمات مجالس دُرچین به شمارمیرود، یکی ازروشهای مقابله بااین چالش استقرار و پیاده سازی سیستم های مدیریت ارتباط بامشتریان ازجمله استانداردهای ذیل می باشد که به سرمایه های واقعی موسسه یعنی مشتریان می اندیشد.

  • iso10001 (سیستم مدیریت ارتباط مشتریان)
  • iso10002 (سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان )
  • iso10004 (سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان )

قرارگیری درمحیطی کاملا ایمن وبه دور ازهرگونه آلودگی که به سلامت غذاها و نیزحفظ محیط  زیست می اندیشد ازدیگرحقوق مشتریان است که ازطریق برقراری سیستم های ایزوهای ذیل دستیابی به این مهم را فراهم می سازد.

  • OHSAS18001 (سیستم مدیریت ایمنی بهداشت )
  • ISO22000 (سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی)
  • ISO14001 (سیستم مدیریت زیست محیطی )

همواره تامین مواد اولیه غذاها و کیفیت مطلوب آنها دغدغه اصلی مدیریت خدمات مجالس دُرچین بوده است که ازطریق برقراری سیستم ایزو ذیل امکان پذیر است

  • ISO9001 (سیستم مدیریت کیفیت )

موارد ذکر شده در بالا دغدغه مهم و اساسی ما بوده است و همواره درپی برآورده شدن مطلوب آنها هستیم .