اصول برگزاری ضیافت های رسمی وتشریفات دیپلماتیک وحضوردراینگونه مراسم ها یکی ازارکان روابط بین المللی هیات های دیپلماتیک درهرکشوربه شمارمی رودوهمیشه بیشترین گزارشاتی که دیپلمات هاازکشورهای محل ماموریت خودتهیه میکنند، حاصل شرکت دراین گونه مراسم هاوضیافتها می باشد .

بادرنظرگرفتن اهمیتی که برگزاری این چنین جشن ها وضیافتهای رسمی دارد:

موسسه تشریفات بین المللی درچین  با بهره مندی ازسابقه و تجارب  نیروهای  متخصص خود در برگزاری انواع  ضیافتهای دیپلماتیک و تشریفات مجلل آن سعی نموده است تا با برگزاری هرچه شایسته تراین  ضیافتها  اولا موجب اعتلای نام ایران عزیز درروابط  بین الملل گردد  ثانیا بتواند به عنوان نمادی مطمئن و برتردربرگزاری مراسم های دیپلماتیک وبین المللی انجام وظیفه نماید .