یکی ازمراسم ها وجشن هایی که همانند جشن عروسی برای هرفرد خاطره ساز میباشد، مراسم جشن فارغ التحصیلی وی میباشد. از جمله خدمات خاصی که به جرات میتوان گفت خدمات مجالس دُرچین درآن بی رقیب عمل نموده است ، اجرای جشن مراسم فارع التحصیلی چه به صورت گروهی وچه به صورت انفرادی میباشدکه طبق یک ایده خاص برگزارمینماید وسبب میشود که شیرینی موفقیت یک عمر تحصیل درکام شما ودوستانتان چندین برابرشود واین خاطره زیبا رادرآینده باهمسر وفرزندانتان به اشتراک بگذارید .پس چه زیباست که ازموفقیت تحصیلی خودنیز جشنی به یادماندنی گرفته و به همراه داشته باشید وافتخاراجرای این جشن رابرعهده تشریفات مجالس دُرچین بگذارید .