اولین جشن زندگی مشترک هرعروس وداماد، جشن عقد کنان است . مراسم نامزدی یاعقد برای هردختریا پسری نقطه آغازیک دوران شیرین و پرازاتفاقات خوب است . درگروه تشریفات وخدمات مجالس دُرچین سعی برآن شده است تا با ارایه ایده های جالب وخلاقانه دربرگزاری جشن عقدکنان خاطره زیبایی ازاولین جشن مشترک زندگی دراذهان عروس ودامادباقی بماند که صدالبته ارایه انواع سفره عقدهای دُرچین مکمل برگزاری این جشن زیبا می باشد .

گروه خدمات مجالس دُرچین انواع سفره های عقد روزراطراحی و اجرا نموده است وآلبوم کاملی ازانواع سفره عقد های اجراشده درخدمات مجالس دُرچین آماده ارایه به عروس و دامادهای عزیز می باشد .