یکی ازتشریفات خاص درمراسم های عروسی ونامزدی ، لحظه بریدن کیک ومراسم های خاص آن است . انتخاب نوع کیک ، رنگ آرایی ، چیدمان وگل آرایی آن وبه کارگیری سلیقه درتزیین آن نقش بسزایی درکیفیت بصری مراسم شماداردوصدالبته کیفیت مواداولیه آن .گروه تشریفات مجالس دُرچین ضمن معرفی بهترین ها وبرترین شیرینی فروشی های تهران وعقدقراردادهمکاری باآنها، این امکان رافراهم آورده است تادردفاترخدمات مجالس دُرچین بتوانید ازآخرین مدل های ژورنالی کیک های عروسی دیدن وانتخاب نمایید تاخوش طعم ترین کیک ها رادرمراسم شما به نمایش بگذارد .

  • شیرینی های خشک باانتخاب عروس وداماد به ازای هرنفر 120گرم درمنوهای تشریفات وخدمات مجالس تهیه میشود .
  • شیرینی های خاص ، خانگی ، تارت و... درتمامی منوهای فقط وفقط ازسه شیرینی فروشی برتر تهران تهیه میشود .
  • آلبوم کلیه شیرینی های تارت ، خاص ، خانگی وخشک دردفاتر تشریفات عروسی دُرچین موجود میباشد .

  کیک و شیرینی کیک وشیرینی کیک وشیرینی