بدون شک مکمل میز شام ، سالادها واردروها هستندکه بایک دیزاین حرفه ای وطعم عالی علاوه برجلب نظر میهمانان شما باعث زیبایی هرچه بیشتر میزشام وچیدمان مخصوص شام میباشد . درگروه تشریفات مجالس درچین کلیه سالادهاواردروها ازبهترین مواداولیه ومستقیما زیرنظر آشپز حرفه ای دُرچین تهیه وسرو میگردد.

  • ارایه انواع سالادهای تازه ایرانی و ایتالیایی با سس مخصوص سرآشپزبه صورت بارسالاد
  • ارایه انواع اردورهای مدیترانه ای ولبنانی
  • به کارگیری نهایت سلیقه درچیدمان سالادهاواردور باتزیینات محیطی ونورآرایی ویژه

سالادواردو سالادواردوسالادواردو