گروه تشریفات وخدمات مجالس دُرچین سعی نموده است با به کار گیری و همکاری بهترین میهمان داران زبده، با تجربه و تحصیل کرده خانم و آقا متناسب با شغل مهمانداری و همچنین سر مهماندار متخصص در زمینه تشریفات و پذیرایی میزبانی شایسته برای مراسم های شما باشد. از این حیث و با توجه به اهمیت مراسم شما، گروه تشریفات و خدمات مجالس دُرچین با وسواس و توجه خاصی نسبت به تکمیل کادر پرسنلی مهمانداری خود اقدام نموده است. تشریفات وخدمات مجالس لوکس دُرچین  با استفاده از میهمانداران جوان اما با تجربه و دو.ره دیده با ظاهری آراسته و لباس فرم یک دست با بهترین کیفیت از میهمانان شما پذیرایی می نماید.