طراحی دسته گل وتزیین ماشین عروس یکی ازخدمات ویژه درگروه تشریفات مجالس عروسی دُرچین میباشد . به همین جهت خدمات مجالس دُرچین ضمن معرفی بهترین گل فروشی های تهران وعقدقراردادهمکاری باآنها، این امکان را فراهم آورده است تادردفاتر تشریفات مجالس دُرچین بتوانید ازآخرین مدلهای ژورنالی وروز دسته گل عروس وماشین عروس بابهترین کیفیت گل آرایی ومناسب ترین قیمت ممکن انتخاب تانسبت به آماده سازی دسته گل عروسی و ماشین عروس اقدام گردد. همچنین خدمات مجالس دُرچین این امکان رابرای تمامی عروس ودامادهای خودفراهم آورده است تادرصورت درخواست نسبت به تهیه ماشین عروس موردنظر خود درمدلهای مختلف ازقبیل تشریفاتی ، لیموزین ، کلاسیک ، مدرن ، کروک و... (باراننده وبدون راننده ) بابهترین شرایط موجود اقدام نمایند .